Dienstenovereenkomst

Auxilios bv, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Breidelstraat 8, hierna “Auxilios” genoemd, vertegenwoordigd door Dirk Vandemaele, zaakvoerder,

en

het deelnemend bedrijf, hierna “het bedrijf” genoemd,

gaan een dienstenovereenkomst aan. Partijen komen het volgende overeen:

1. Onderwerp van de overeenkomst

Auxilios, organisator van het project JOBexpo, komt met het bedrijf overeen dat zij deelnemen aan één of meerdere sollicitatiebeurzen georganiseerd in samenwerking met technische scholen in Vlaanderen.

Met het project JOBexpo kan het bedrijf zich in de kijker zetten en in contact komen met technisch geschoolde young potentials. Deze leerlingen krijgen voorafgaand aan de sollicitatiebeurs een sollicitatietraining van een HR-consultant van Auxilios. Tijdens de beurs kan de leerling de tips uit de training omzetten in de praktijk door verschillende gesprekken te voeren met de deelnemende bedrijven.

Dit is een pedagogisch project. Auxilios ziet hierop toe en kan de deelname van het bedrijf weigeren of stopzetten als het bedrijf niet aan dit engagement voldoet. In dit geval worden de betrokken recruiters vervangen en geldt een vergoeding zoals onder punt 6.

2. Verbintenissen van de partijen

Auxilios verbindt zich er toe om bij de opstelling van de planning van de sollicitatiebeurs zo goed als mogelijk rekening te houden met de door het bedrijf gevraagde studierichtingen. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat alle toegewezen leerlingen uit de aangeduide studierichtingen komen.

Deze overeenkomst dekt elke inschrijving voor een sollicitatiebeurs tijdens de duur van de overeenkomst. Inschrijven kan tot zes weken voor de sollicitatiebeurs.

De inschrijving is pas definitief na betaling.

Indien op het moment van de inschrijving de datum van de sollicitatiebeurs nog niet gekend is, registreert het bedrijf zijn deelname op een wachtlijst. Na de bekendmaking van de datum, krijgt het bedrijf de mogelijkheid om de deelname al dan niet te bevestigen. Pas daarna wordt een factuur opgemaakt en is de inschrijving definitief na betaling.

Elke inschrijving van het bedrijf voor een beurs geldt in principe voor 1 deelnemende recruiter. Het bedrijf kan bij inschrijving echter aangeven geïnteresseerd te zijn om met 2 of 3 recruiters deel te nemen (voor dezelfde deelnameprijs). Heeft het deelnemend bedrijf deze optie aangeduid, dan bevestigt Auxilios bij afsluit van de inschrijvingen aan het bedrijf met hoeveel recruiters ze kunnen deelnemen. Het bedrijf krijgt hierbij 1 week de tijd om het aantal recruiters aan te passen. Indien niet of niet tijdig wordt gereageerd, verbindt het bedrijf er zich toe om met het door Auxilios vastgestelde aantal extra recruiters aanwezig te zijn (namelijk 2 of 3). Kan het bedrijf niet met het juiste aantal recruiters aanwezig zijn op de beurs, dan verwittigt het bedrijf Auxilios hier tijdig van en gelden de regels rond annulering/vervanging zoals bepaald in punt 6.

Het bedrijf verbindt zich ertoe om elk van de in haar naam deelnemende recruiters te informeren over de pedagogische aard van dit project en de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, in het bijzonder de verplichtingen rond privacy.

Van sectorfederaties wordt in de eerste instantie ook verwacht dat ze gesprekken met de leerlingen voeren. Wanneer voldoende bedrijven uit elke sector zijn ingeschreven voor de sollicitatiebeurs, zal de betrokken sectorfederatie echter enkel als infostand fungeren. Auxilios beslist dit bij afsluiting van de inschrijvingen en brengt de federatie hiervan op de hoogte.

3. Organisatie van de sollicitatiebeurs

Auxilios behoudt zich het recht voor om te beslissen of de sollicitatiebeurs op locatie of van op afstand (digitaal/online) wordt georganiseerd. De manier waarop de beurs wordt georganiseerd doet geen afbreuk aan de andere afspraken uit deze overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst

Deze dienstenovereenkomst geldt vanaf het moment van de inschrijving en voor onbepaalde duur. Het bedrijf kan deze overeenkomst kosteloos opzeggen van 1 april tot en met 31 augustus van het lopende schooljaar. Ook na de opzegging blijven de gemaakte afspraken (waaronder de geheimhoudingsverplichting en de bewaartermijn) uit de verwerkersovereenkomst gelden. Deze raamovereenkomst houdt echter geen enkele verplichting in om zich voor een welbepaalde JOBexpo in een welbepaald schooljaar in te schrijven.

5. Vergoeding en facturatie

De deelnameprijs per sollicitatiebeurs is 432 euro (excl. btw). De factuur moet binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

6. Annulering

Indien het bedrijf niet tijdig betaalt, heeft Auxilios het recht om de inschrijving voor de beurs eenzijdig en kosteloos te annuleren.

Het bedrijf kan het project ook kosteloos annuleren tot ten laatste 8 weken voor de sollicitatiebeurs.

Bij een latere annulering of afwezigheid van een recruiter, om welke reden ook, op de dag van de beurs zelf, wordt hij/zij automatisch vervangen door Auxilios. In dat geval wordt een uurtarief van 84 euro (excl. btw) per recruiter aangerekend voor de gemaakte kosten. Dit uurtarief wordt zowel toegepast voor de aanwezigheid op de beurs zelf, maar ook voor de eventuele voorbereidende taken of verwerkingstijd door de recruiter. Daarnaast wordt er een verplaatsingsvergoeding (heen en terug) van 71,91 euro (excl. btw) aangerekend indien de beurs niet digitaal doorgaat. Het is toegelaten dat het bedrijf zelf een vervanger afvaardigt (bv. interimpartner) op voorwaarde dat Auxilios voorafgaand schriftelijk toestemming geeft.

7. Privacy

Op deze dienstenovereenkomst is ook de verwerkersovereenkomst van toepassing die Auxilios en het bedrijf hebben afgesloten. Deelname aan het project JOBexpo is niet mogelijk zonder akkoord met de verwerkersovereenkomst.

Belangrijke principes uit deze verwerkersovereenkomst zijn dat het bedrijf de persoonsgegevens van de leerlingen in principe enkel mag gebruiken voor de uitvoering van het project JOBexpo. Auxilios vraagt elke leerling op voorhand of hij of zij de toestemming aan het bedrijf wil geven om ook na het project zijn of haar persoonsgegevens te verwerken. Als dit zo is, dan mag het bedrijf voor maximum 6 jaar vanaf het moment van de toestemming de persoonsgegevens van deze leerling verwerken, maar enkel in het kader van stage- of jobaanbiedingen.

8. Nietigheidsclausule

De nietigheid of afdwingbaarheid van één bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze dienstenovereenkomst is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen rond deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Auxilios gevestigd is.

Voor akkoord,
Dirk Vandemaele
Zaakvoerder Auxilios bvba